Coronacrisis: steunmaatregelen voor de horecasector

Bericht geplaatst op 20/05/2020

De overheid neemt steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Laatst gewijzigd op 20 mei 2020 om 10u20.

Het coronavirus en de daarbij horende maatregelen laten zich overal hard voelen. Ook in de horecasector. Cafés, restaurants en ook alle toeristische logies, werden genoodzaakt hun deuren te sluiten. Daarnaast wordt iedereen opgeroepen om ‘in zijn kot’ te blijven. We gaan allemaal samen door een enorm moeilijke periode. Bovendien betekent dit voor veel bedrijven een ernstige impact.

Om een buffer te bieden en financiële steun te bieden, neemt de overheid extra maatregelen. Wij trachten de verschillende steunmaatregelen overzichtelijk te bundelen.

Hinderpremie of sluitingspremie

De overheid besliste dat alle horecazaken verplicht de deuren moeten sluiten. In de logiessector vormen enkel hotels hierop een uitzondering. Hotels mogen nog openblijven om te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Hierbij moet men uiteraard regels rond ‘social distancing’ respecteren. Ze moeten eveneens hun bar, ontbijtzaal, restaurant, vergaderzaal… sluiten.

Om een ernstig inkomstenverlies (deels) te compenseren, kan je in dit geval aanspraak maken op een éénmalige tegemoetkoming van 4000 euro. Op deze premie moet je geen belastingen betalen.

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020. Hiervoor is geen nieuwe aanvraag nodig. De premies worden automatisch uitbetaald vanaf 19 april. Lees meer over de dagpremies.

Horecazaken die zijn overgeschakeld op een take-away of delivery systeem hebben ook recht op deze premie. Om in aanmerking te komen, is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht gesloten is. Lees hier meer over welke zaken precies in aanmerking komen.

De premie kan je aanvragen voor verschillende vestigingen: voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel. Hierbij geldt een maximum van 5 vestigingen. Voorwaarde is dat er per uitbatingszetel minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is.

Aanvraag hinderpremie

Je kunt nu hier je aanvraag indienen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Als er veel aanvragen tegelijk zijn, kom je in een wachtrij terecht. Oefen even geduld en neem alvast volgende zaken bij de hand:

 • Je e-id én je e-id pincode of een andere digitale sleutel (itsme, …).
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming (IBAN-formaat).
 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing vóór de coronavirusmaatregelen.
 • Het website adres (url) van je onderneming.

Aanvraag ingediend? Dan neemt VLAIO deze in behandeling. De beslissing melden ze jou zo snel mogelijk via mail. Nadien wordt het bedrag op jouw rekening gestort. Dit kan ongeveer twee weken duren.

Meer informatie over de hinderpremie vind je op de website van VLAIO.

In Brussel en Wallonië geldt een andere regeling

Brussel voorziet een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat verplicht moet sluiten.

Wallonië voorziet 5.000 euro per bedrijf dat volledig is gesloten.

Compensatiepremie voor bedrijven die draaiende blijven

Tijdens de persconferentie op 01/04 maakte Vlaams minister-president Jan Jambon bekend dat bedrijven die blijven draaien, maar zware omzetverliezen lijden (meer dan 60%), aanspraak kunnen maken op een eenmalig forfaitaire premie van 3.000 euro. Dit geldt onder andere voor bedrijven in de entertainmentsector, cateraars en kleine delicatessenzaken. Ze moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 14 maart en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters werkt men met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw’s komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.

Je kunt nu een aanvraag indienen via de online applicatie op de website van VLAIO. 

Meer informatie over de compensatiepremie vind je op de website van VLAIO.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De hinderpremie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht op federaal niveau. Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 dagen onderbreken ingevolge de coronacrisis, hebben recht op het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.

Het overbruggingsrecht is een financiële uitkering voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten. Deze maatregel kan je aanvragen wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt.

Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (zonder kinderlast) of 1.614,10 euro (met kinderlast) per maand. Je moet het overbruggingsrecht aanvragen via jouw sociaal verzekeringsfonds. Dit doe je voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Op 19 maart 2020 heeft de Kamer de wettekst goedgekeurd waarbij je al bij een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen (vanwege het coronavirus) kan gebruik maken van dit overbruggingsrecht. Het bedrag van de financiële uitkering zal dan tussen 25 % en 100 % van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering liggen. De wetswijziging treedt in werking vanaf 1 maart 2020.

Zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77  zullen, gezien de coronacrisis, ook een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is dat zij minstens 7 dagen sluiten. Dit geldt ook voor gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen. De uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast. Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kunnen de zelfstandigen reeds een voor-registratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.

Aanvraag overbruggingsrecht

Er zijn 2 aanvraagformulieren beschikbaar:

Dit formulier moet je ingevuld opsturen naar je sociaal verzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen. Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige het recht opent op werkloosheidsuitkeringen. Er moet dus geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april, voor april, begin mei en voor mei, begin juni.

Meer informatie over het overbrugginsrecht.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden omwille van het coronavirus kunnen een uitstel van betaling van hun eigen sociale bijdragen vragen voor de eerste twee kwartalen van 2020. Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020. Het betreft een uitstel van betaling van één jaar. Een aanvraag moet gebeuren voor 15 juni 2020. 

Zijn jouw huidige inkomsten lager dan de voorlopige berekeningsbasis van jouw sociale bijdragen in 2020? In dat geval kan je een vermindering vragen van jouw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als jouw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Je kunt ook een vrijstelling van bijdragen vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen. Na ontvangst van de afrekening van het tweede kwartaal moet je een globale aanvraag indienen voor de eerste twee kwartalen. Je kunt deze vrijstelling rechtstreeks aanvragen via het portaal van de overheid (RSVZ) of via het sociaal verzekeringsfonds. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Aan ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn, heeft de RSZ automatisch een uitstel van betaling toegekend. Via de onlinedienst Coronacrisis Check RSZ-uitstel kan je nagaan of jouw onderneming automatisch uitstel van betaling krijgt.

Met vragen omtrent de sociale bijdragen kan je terecht bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Fiscale steunmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen bij de FOD Financiën enkele steunmaatregelen aanvragen die wat financiële ademruimte kunnen geven. Belangrijk is dat je de hinder moet kunnen aantonen bijvoorbeeld aan de hand van een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen… Ondernemingen die echter voor de coronacrisis al structurele betaalmoeilijkheden hadden, maken geen aanspraak op deze steunmaatregelen.

De steunmaatregelen omvatten een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling, voor volgende verschillende vormen van belastingen die gevestigd zijn voor 12 maart 2020:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Per schuld kan je één aanvraag indienen tegen uiterlijk 30 juni 2020. Je doet dit door het document van de FOD Financiën in te vullen (één document per schuld) en dit te bezorgen aan het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon) per brief of per mail. Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag dat je de aanvraag hebt ingediend.

Voor meer informatie over deze fiscale steunmaatregelen kan je terecht op de website van de FOD Financiën.

Ondertussen werden nog een aantal extra steunmaatregelen aangekondigd. Het gaat over uitstel voor:

 • Het indienen van de btw-aangiften
 • Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
 • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen; namelijk eerste kwartaal 2020: tegen 15 juni (btw) of 20 juni (bedrijfsvoorheffing).

Voor de betaling van vennootschapsbelasting en personenbelasting geldt een (gratis) uitstel van betaling van 2 maanden, voor de belastingen van aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Tijdelijke werkloosheid

Werkloosheid door corona wordt vanaf 13 maart in alle gevallen als overmacht beschouwd. Dat wil zeggen dat er geen onderscheid meer is tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting. Ook het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht vervalt. Bovendien is er nog maar één aanvraagprocedure, de coronaprocedure, zowel voor arbeiders als bedienden. Die gebeurt automatisch en duurt niet langer drie tot vier weken. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven.

Mensen in tijdelijke werkloosheid vallen traditioneel terug op 70% van hun loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Verder werd besloten om aan iedereen in die tijdelijke werkloosheid per dag 5,63 euro extra te geven. Een extra steun van 150 euro per maand. In eerste instantie krijgen tijdelijk werklozen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro. Daarna ontvangt men het saldo.

Voor meer informatie omtrent de tijdelijke werkloosheid kan je terecht op de website van UNIZO.

Bijkomend krijgt iedereen die tijdelijks werkloos is van de Vlaamse Overheid automatisch een bedrag van 202,68 euro als vergoeding voor de water- en energiefactuur. Het bedrag stemt overeen met de gemiddelde water- en energiekost van een Vlaams gezin. Je moet hiervoor dus zelf geen actie ondernemen.

Steunmaatregelen financiële sector

De financiële sector engageert zich om aan alle levensvatbare bedrijven en zelfstandigen, evenals aan gezinnen met een hypotheeklening die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben ondervonden door corona, uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020.

Bedrijven kunnen betalingsuitstel van het ondernemingskrediet aanvragen voor maximaal zes maanden.

Vervolgens zal er ook een garantieregeling zijn voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. De kredieten kunnen opgenomen worden tot 30 september. Op deze manier houdt men de financiering aan de economie in stand en worden gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen geholpen om geen liquiditeitsproblemen te krijgen.

Neem zeker contact op met je financiële instelling om te bekijken wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Steunmaatregelen verzekeringssector

Daarnaast doet nu ook de verzekeringssector een inspanning. Sectororganisatie Assuralia communiceerde hierover dat verzekeraars beloven de komende maanden soepel om te springen met klanten in nood. Bovendien zullen ze ervoor zorgen dat deze mensen blijvend beschermd worden. Ter verduidelijking: voor particulieren worden zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten die aangegaan zijn bij verzekeringsondernemingen opgeschort tot 30 september, als je kunt aantonen datje in financiële moeilijkheden bent beland. Dit geldt ook voor de betalingen van de premies voor de schuldsaldoverzekering. Wie werkloos is geworden kan ook uitstel krijgen voor de premie van de brandverzekering.

Verder worden de premiebetalingen kwijtgescholden voor wie tijdelijk werkloos is en een verzekering had die door zijn werkgever werd betaald. Het gaat om verzekeringen zoals de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de groepsverzekeringen (aangegaan door de werkgever). De getroffen werknemers moeten niet betalen. De werkgevers zelf krijgen uitstel van betaling tot 30 juni.

Tot slot vraagt men rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeraar of tussenpersoon voor alle andere verzekeringen waarvoor je in de problemen zou komen, om te kijken of men een oplossing kan voorstellen.

Uitstel van betaling Unisono-factuur

Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn. Daarnaast verlengt Unisono de betaaltermijn voor openstaande facturen met 60 dagen. Bovendien zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.

Sabam en de Vlaamse, Waalse en Brusselse horecafederaties zijn overeengekomen om een solidariteitsbijdrage toe te kennen aan horecazaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 2 miljoen afkomstig van de rechten van auteurs, componisten en uitgevers. Zaken die verplicht gesloten zijn kunnen de solidariteitsbijdrage vanaf 2 mei eenvoudig en snel aanvragen via de website van Unisono. De bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota.

Steunmaatregelen van steden en gemeenten

Naast de maatregelen op federaal en regionaal niveau nemen ook individuele steden en gemeenten heel wat initiatieven. Zo zijn er bijvoorbeeld vanuit de stad Antwerpen nog verschillende steunmaatregelen voor ondernemers. We raden dan ook iedereen aan om zeker een kijkje te gaan nemen op de website van jouw stad of gemeente en/of er contact mee op te nemen.

Zit je in tussentijd met vragen?

Contacteer ons dan gerust via e-mail (info@horecapartners.be) of telefoon (03 260 60 90). Gezien de uitzonderlijke situatie hebben wij echter niet altijd een pasklaar antwoord. Wij doen ons uiterste best om de ontwikkelingen rond deze coronacrisis en de steunmaatregelen te volgen en de informatie up to date te houden.

Nieuwsoverzicht