Privacybeleid horeca partners bvba

Horeca Partners BVBA (hierna “Horeca Partners”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit Privacybeleid beschrijft de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

 

Wanneer u akkoord gaat met dit Privacybeleid, dan geeft u ons de goedkeuring om uw persoonlijke gegevens te verwerken conform de bepalingen in dit Beleid.

 

Voor meer informatie m.b.t. de wijze waarop wij persoonlijke gegevens verwerken via cookies, e.d. verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

1. Algemene informatie

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt door Horeca Partners BVBA, Desguinlei 184, 2018 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0870.617.164.

 

In geval van vragen, verzoeken of opmerkingen i.v.m. dit Privacybeleid, kan u steeds via e-mail contact met ons opnemen op het adres info@horecapartners.be.

 

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om ons Privacybeleid eenzijdig en op eender welk moment te wijzigen. In voorkomend geval zullen we u hiervan op de hoogte brengen aan de hand van een kennisgeving via onze website of door contact met u op te nemen via andere kanalen. Indien u niet akkoord zou gaan met de wijzigingen, dient u ons hiervan binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@horecapartners.be. Indien wij na de communicatie omtrent de wijzigingen binnen de vijf (5) werkdagen geen dergelijke e-mail van u ontvangen hebben, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de betrokken wijzigingen en bij uitbreiding met het integrale aangepaste Privacybeleid.

2. Persoonlijke gegevens die wij van u kunnen verwerken

Wanneer u contact met ons opneemt door het invullen van een contactformulier op onze website en/of via telefoon, e-mail of een sociaal medium, dan kunnen wij van u de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: de identiteitsinformatie die u aan ons verstrekt (zoals uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer), eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons bezorgt (voor een kandidaat/sollicitant kan het gaan om geslacht, werkgever, functie, werkervaring, studies, specifieke competenties, motivatie, het al dan niet in het bezit zijn van een rijbewijs, enz.), alsook de inhoud van de communicatie als zodanig en de technische details ervan (de datum, het tijdstip, uw contactpersoon bij ons, enz.).

 

Wanneer u onze website gebruikt, dan wordt aan de hand van Google Analytics informatie verzameld m.b.t. uw profiel (taal, nieuwe versus terugkerende bezoeker, netwerklocatie, browsertype, besturingssysteem, …) en surfgedrag.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt om de gewenste informatie en door ons aangeboden dienstverlening efficiënt te kunnen verstrekken. Deze verwerking gebeurt uit noodzaak voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doeleinden zoals hieronder beschreven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op het vlak van privacy.

 

Afhankelijk van uw verhouding ten aanzien van ons, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • u een geschikte job/professionele activiteit te helpen vinden;
 • uw gegevens te communiceren aan een of meerdere potentiële toekomstige werkgevers/opdrachtgevers, voor zover u ons daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven;
 • communicatie met u te voeren in verband met voor u mogelijk interessante openstaande vacatures en/of lopende sollicitaties;
 • u in het algemeen te helpen en te begeleiden op loopbaanvlak;
 • onze verplichtingen naar klanten toe te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden;
 • u in het algemeen op een gepaste wijze de door u gewenste dienstverlening te kunnen verstrekken;
 • aan u te kunnen rapporteren omtrent de door ons geleverde diensten en prestaties;
 • u te kunnen informeren i.v.m. relevante dienstverlening;
 • feedback aan u te vragen i.v.m. onze dienstverlening;

 

Voorts verwerken wij uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te beantwoorden aan vragen van bevoegde overheidsinstanties, ordehandhavingsdiensten, toezichthouders en/of regelgevende instanties.

 

Wij kunnen, al dan niet op ons initiatief, uw persoonlijke gegevens overdragen aan de politie of het gerecht indien er gegronde vermoedens zijn van een door u gestelde onwettige handeling of gepleegde misdaad in het kader van eender welke vorm van communicatie met ons.

 

Voor zover wij over uw specifieke toestemming beschikken kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor het versturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie via e-mail. U kan er op eender welk moment voor kiezen om in de toekomst dergelijke nieuwsbrieven en marketingcommunicatie niet meer te ontvangen.

4. Delen van uw persoonlijke gegevens

Behalve aan de derden vermeld in punt 3. van dit Privacybeleid worden uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende omstandigheden verstrekt aan derden: aan leveranciers of onderaannemers, zijnde bedrijven en/of personen door ons gecontracteerd om taken namens ons uit te voeren. Deze bedrijven en/of personen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en zij mogen die persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. De betrokken derde partijen worden zorgvuldig geselecteerd en zij zijn verplicht om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.

5. Locatie van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens binnen de Europese Economische Ruimte.

6. Kwaliteitszorg en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij streven er uitdrukkelijk naar om alleen uw persoonlijke gegevens te verwerken die nodig zijn voor het realiseren van de relevante doelstellingen zoals beschreven in punt 3. van dit Privacybeleid.

 

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer verwerkt dan nodig om de relevante doelstellingen zoals beschreven in punt 3. van dit Privacybeleid te realiseren. De bewaarperiodes van uw persoonlijke gegevens zijn afhankelijk van de concrete doelstellingen waarvoor uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. De gehanteerde criteria bij het bepalen van de toepasselijke bewaarperiode zijn dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als:

 • nodig is voor de doelstellingen waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • wettelijk en/of reglementair vereist is.

 

Wij treffen de nodige technische, operationele en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht ervan te voorkomen. Ondanks het feit dat wij onze uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te vrijwaren, is het belangrijk om te begrijpen dat de veiligheid en integriteit ervan nooit absoluut gegarandeerd kunnen worden.

7. Uw rechten m.b.t. uw persoonlijke gegevens

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens beschikt u over de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens; u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt op te vragen. Voor zover wettelijk toegestaan en mits grondige motivering bestaat de mogelijkheid dat wij uw verzoek weigeren. Indien u meermaals het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens wenst uit te oefenen en dit duidelijk doet met het oogmerk ons schade te berokkenen en/of onnodig te belasten, dan behouden wij ons het recht voor om u een administratieve vergoeding aan te rekenen;
 • het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens; indien u kan aantonen dat uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken onjuist zijn, dan kan u ons vragen om de foute gegevens te corrigeren;
 • het recht om te worden vergeten/om uw persoonlijke gegevens te laten wissen: u hebt het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te laten wissen. Indien er geen wettelijke en/of reglementaire verplichtingen zijn die het voor ons noodzakelijk maken om uw persoonlijke gegevens te blijven bewaren, zullen wij uw persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn (zie hieronder) wissen;
 • het recht op het intrekken van eerder gegeven toestemming; voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om op eender welk moment die toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming zal dan enkel een gevolg hebben naar de toekomst toe en zonder invloed blijven op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

 

De uitoefening van een of meerdere van de hierboven beschreven rechten kan gebeuren door een e-mail te sturen naar info@horecapartners.be. In de betrokken mail dient duidelijk te worden beschreven welk(e) recht(en) u wenst uit te oefenen en, indien relevant, wat de reden daarvoor is. Als bewijs van uw identiteit moet bij de mail een scan van uw identiteitskaart gevoegd worden.

 

Na ontvangst van uw mail met verzoek tot uitoefening van een of meerdere van de hierboven beschreven rechten, zal u van ons binnen de drie (3) werkdagen een ontvangstbevestiging krijgen. Vervolgens zullen wij u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van uw mail een bericht sturen waarin wij hetzij de uitvoering van uw verzoek zullen bevestigen, hetzij gemotiveerd zullen aangeven waarom we niet of slechts ten dele uw verzoek kunnen inwilligen.

In geval van klachten m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan u steeds contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@horecapartners.be. Indien onze reactie u niet tevreden stelt, dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde dienst voor gegevensbescherming.

 

Laatst gewijzigd op 6 november 2018.